Google+

KOMUNIKÉ PROFESIONÁLOV CESTOVNÉHO RUCHU „Tvárou k zmene”

Vo väčšine vyspelých ekonomík sveta sa cestovný ruch považuje za významné odvetvie národného hospodárstva. Krajiny o ňom uvažujú ako o fenoméne, ktorý je jedným z najúčinnejších nástrojov na zvládnutie dôsledkov hospodárskej krízy. Na Slovensku môžeme konštatovať, že cestovný ruch je len tolerovaným odvetvím, ktoré je kontinuálne prehliadané a odsúvané prioritami automobilového, stavebného, energetického a iných priemyselných odvetví.

  

V dňoch 10. a 11.februára 2010 sa na konferencii HORECA manažment v Žiline stretlo viac ako stopäťdesiat profesionálov v cestovnom ruchu. Diskutovali sme o stave cestovného ruchu na Slovensku, analyzovali sme príčiny jeho zaostávania a hľadali riešenia, ktoré by pomohli rozvoju tohto odvetvia. Výsledkom je nižšie uvádzané komuniké, ktoré adresujeme vláde SR a politickým stranám.
 
V januári Vláda SR schválila Návrh zákona o podpore cestovného ruchu. Šanca na zlepšenie postavenia cestovného ruchu ako významného priemyselného odvetvia národného hospodárstva Slovenska trvala presne dva dni. Dňa 15. 1. 2010  Vláda SR Uznesením č. 37 k návrhu zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy schvaľuje prebratie kompetencií cestovného ruchu Ministerstvom kultúry.
 
Táto skutočnosť len potvrdzuje, že snaha o dialóg profesionálov z cestovného ruchu s národnou úrovňou riadenia tohto odvetvia už niekoľko mesiacov nenachádza relevantnú odozvu. Na komunikáciu nenadväzujú konkrétne aktivity, tak potrebné zo strany riadiacich zložiek cestovného ruchu. Dialóg absentuje najmä s predstaviteľmi Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR). Systém riadenia cestovného ruchu a podpory jeho podnikateľského prostredia je na súčasné pomery, trendy, potreby riadenia odvetvia v krízovom období a silnejúce konkurenčné tlaky zo zahraničia nedostatočný. Je zabezpečovaný nefunkčnými organizačnými štruktúrami a nedostatočne účinnými programovými dokumentmi z dielne Ministerstva hospodárstva SR.
 
Cestovný ruch na Slovensku je odvetvím, ktoré priamo v službách (hotely, reštaurácie) zamestnáva v súčasnosti viac ako 111 000 zamestnancov a jeho absorpčná kapacita je niekoľkonásobne vyššia. Jedno pracovné miesto v cestovnom ruchu môže vytvoriť až 2,6 pracovných miest v iných nadväzných odvetviach hospodárstva, ako sú napr. obchod, doprava a iné služby. Dnes tvorí cestovný ruch približne 2,7 % HDP Slovenska. Podľa odhadu Európskej komisie má toto odvetvie potenciál tvoriť až 12% HDP štátu, a tak sa stať jedným z pilierov ekonomiky Slovenska.
 
Na základe týchto konštatovaní sme sa rozhodli vydať toto komuniké, ktoré vyjadruje vôľu niekoľkých desiatok účastníkov odbornej konferencie TREND HORECA MANAŽMENT, konanej v dňoch 10. a 11. februára 2010 v Žiline.
 
Strategickým cieľom našich krokov je podpora myšlienky, že CESTOVNÝ RUCH je relevantným odvetvím národného hospodárstva Slovenskej republiky a zaslúži si významnú pozornosť a podporu PREDSTAVITEĽOV POLITICKEJ A ŠTÁTNEJ MOCI, PROFESIOnÁLOV v jeho riadiacich štruktúrach (MH SR, SACR, VÚc) a dlhodobý program podpory podnikateľského prostredia v CESTOVNOM RUCHU.   
 
Krátky súhrn konkrétneho plánovaného postupu - kliknite pre otvorenie
 
 

ČO CHCEME RIEŠIŤ A PRINIESŤ

 

  • OBLASŤ STRATÉGIE V CESTOVNOM RUCHU| Prehodnotiť relevantnosť a profesionálne zvládnutie úloh týkajúcich sa tvorby a implementácie v súčasnosti platných strategických dokumentov pre rozvoj odvetvia na národnej úrovni - prostredí MH SR a SACR. Prehodnotiť aktivity MHSR a SACR v súvislosti s plánom zavedenia satelitného účtu a využitia výstupov ako strategických nástrojov pre relevantné meranie ekonomických prínosov cestovného ruchu pre krajinu. 
 
  • OBLASŤ LEGISLATÍVY | Predložiť parlamentu SR pripomienky k legislatíve spracovanej Ministerstvom hospodárstva SR – k Zákonu o podpore cestovného ruchu, k zaradeniu Sekcie turizmu z Ministerstva hospodárstva do agendy Ministerstva kultúry SR a návrhy k strategickej podpore podnikateľského prostredia pre odvetvie cestovného ruchu. Spracovať návrh opatrení na elimináciu nelegálneho podnikania v cestovnom ruchu a podpory flexibilných foriem zamestnávania v cestovnom ruchu.
 
  • OBLASŤ FINANCOVANIA | Prehodnotiť súčasný systém financovania cestovného ruchu ako odvetvia národného hospodárstva zo štátneho rozpočtu SR, štrukturálnych fondov EÚ na rezortoch MH SR, MVRR SR a rozpočtov VÚC. Nadväzujúc na Zákon o podpore cestovného ruchu účinnými mechanizmami dotiahnuť decentralizácie financovania v cestovnom ruchu smerom k vznikajúcim DMO. 
 
  • OBLASŤ BUDOVANIA IMIDŽU  KRAJINY A  MARKETINGU CESTOVNÉHO RUCHU SLOVENSKA | Prehodnotiť relevantnosť a profesionálne zvládnutie úloh týkajúcich sa tvorby a implementácie v súčasnosti platných strategických dokumentov na národnej úrovni zameraných na propagáciu odvetvia na domácom a zahraničných trhoch – v prostredí SACR.Významne podporiť propagáciu Slovenska a jeho prirodzených regiónov a vyvinúť nástroje na podporu domáceho cestovného ruchu.
 
  • OBLASŤ RIADENIA CESTOVNÉHO RUCHU | Prehodnotiť súčasné organizačné štruktúry a ich personálne obsadenie v organizáciách zodpovedných za plánovanie a riadenie cestovného ruchu na národnej úrovni - Ministerstve hospodárstva SR a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Rovnako v prostredí Rady SR pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí, Rady vlády pre cestovný ruch a Rady expertov pri MH SR. 
 
  • OBLASŤ REGIONÁLNEJ A LOKÁLNEJ POLITIKY CESTOVNÉHO RUCHU | Spracovať usmernenie pre MHSR, SACR a VÚC týkajúce sa konštruktívneho podporného postoja smerom k už existujúcim a k vznikajúcim organizáciám destinačného manažmentu (DMO, klastre cestovného ruchu) do obdobia účinnosti Zákona o podpore cestovného ruchu ( do 1.1.2010). Nadväzujúc na Zákon o podpore cestovného ruchu účinnými mechanizmami dotiahnuť decentralizáciu právomocí v cestovnom ruchu smerom k vznikajúcim DMO.
 
  • OBLASŤ NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ | Dokument „Akčný plán“ by mal obsahovať nielen výstupy analýz vyššie uvedených bodov, ale aj konkrétne návrhy opatrení vedúcich k požadovanej zmene v odvetví turizmu. Výstupy bodov 1. – 6. ako aj návrhy opatrení by mali byť prezentované na tlačovej konferencii, médiám, ako aj ďalej subjektom, s ktorými sa bude viesť dialóg potreby „systémovej zmeny“ v odvetví cestovného ruchu.
 
 
 
 
Vyjadrite svoju podporu aktivitám pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku:
 

Pripojiť sa ku komuniké

kliknite pre vyplnenie formulára

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku